Ъмейзинг!

От Георги Чорбаджийски разбрах, че Google са пуснали Translate услугата от и на български.

Справя се изключително добре за целта, която има. Браво Google!

Но, понеже трябва да е смешно, ето тест с любима глава от Чичовци на Вазов и 3-та глава на Тютюн от Димитър Димов:

– Второ, йотата не подобава да се изхвърли, защото, кажи ми, господине мой, как ще пишеш "созданiя мiра" например.

Това мъдро запитване очарова поп Ставря и той каза язвително към учителя:

– Така, созданiя мiра.. та Бог знай, те не вярват и в созданiя мiра, волтерианците.

– Третю – продължи с растяще въодушевение Иванчо, – третю, йотата е една красота на граматиката, както е очевидно, например…

Учител Гатю се изкикоти яката.

– Красота на граматиката? Браво! Например?

– Например – подзе Иванчо, като се озърташе, пиши например: Хаджи Атанасия с иже – няма никакъв вкус, не стои хубаво; ако ли го пишеш с йота, по си има прилика, гаче си е родено така.

Мусикословесний Хаджи Атанасия. цял почервеня от самодоволство, като видя, че името му послужи за доказателство необоримо.

И превода:

– Second, yotata not appropriate to be discarded because they tell me, my Sir, how will write "it sozdan i m i ra" for example.

This insightful request fascinates pop Stavrya yazvitelno and he said to the teacher:

– So, it sozdan i m i ra .. s znay God, they do not believe in it sozdan i m i ra, volteriantsite.

– Tretyu – continue to rastyashte vaodushevenie Ivancho, – tretyu, yotata is one beauty of grammar, as is evident, for example …

Teacher Gatyu izkikoti is hottest.

– Beauty of grammar? Bravo! For example?

– Example – podze Ivancho, while ozartashe, contact example: Athanasia Hadji with izhe – has no taste, is not good, if I do write with yota, as has a similarity, gache his birth so.

Musikoslovesniy Hadji Athanasia. pochervenya samodovolstvo of all, as I see that his name as a proof neoborimo.

А сега Тютюн:

Зара усмихнато се обърна назад. Мургавото ѝ лице имаше чертите на одалиска. То бе красиво, порочно и лекомислено, с цветната яркост на Lady’ Home journal, който беше единственото ѝ четиво. Светлосиният тюрбан, омотан около главата ѝ, засилваше тази яркост и подчертаваше безупречната елегантност на костюма ѝ. Върху ревера на сакото ѝ човек очакваше да види значката на американския колеж в Цариград, но подобна безвкусица не можеше да се допусне от дъщерята на бивш депутат. Прочутият колеж трябваше да личи по неуловимото съвършенство на личността. Думите на Зара бяха игрив упрек срещу хладната наблюдателност на Мария и знак към Спиридонов, че играта продължаваше.

Тя беше почнала тази игра отдавна, след дълги колебания, с известна мудност – дано станеше нещо, което да я осуети – и преди два дни беше стигнала до решителната ѝ фаза, която се изрази в това пътуване. "Върви" – помисли тя с горчиво доволство, а после съзна, че бе невъзможно, недопустимо да не върви. С възрастта на Спиридонов тя можеше да се примири – макар да наближаваше шестдесет години, тялото му беше още изправено и здраво, а в орловия нос и хищните очи на едрото му лице имаше някаква пиратска красота. Но той беше баща на Мария и това я смущаваше. Какво проклето положение!…

Зара се замисли мрачно върху паричните въпроси в къщи и съзна изведнъж, че нямаше друг изход. Дълговете на баща ѝ бяха пораснали катастрофално, а пенсията му и продажбата на последните бижута едва стигнаха да посрещнат нуждите ѝ на елегантно момиче през летния сезон. Тя беше загубила и надеждата да се омъжи за приличен млад човек и вече отдавна обръщаше погледа си към други възможности. Под приличен човек тя разбираше богат и весел мъж, лишен от пуританската ограниченост на дребната буржоазия. Но тия мъже напоследък бяха поумнели значително и предпочитаха да правят изисканите момичета от бедния хайлайф свои любовници вместо съпруги.

И превода:

Zara usmihnato turned back. Murgavoto her face had the bounds of odaliska. It was beautiful, and porochno lekomisleno, with the non-ferrous brightness of a Lady ‘Home journal, which was only her article. Svetlosiniyat tyurban, omotan around her head, zasilvashe this brightness and outlined flawless elegance of its kostyuma On revera of its sakoto man expected to see znachkata of the American College in Istanbul, but such bezvkusitsa could not be tolerated by the daughter of a former MP. Famous college had to can be seen in neulovimoto perfection of the individual. The words of Zara Games were uprek against hladnata nablyudatelnost Jill and Spiridonov to sign that the game continued.

It was pochnala this game long after many fluctuations, with some mudnost – dano staneshe thing to frustrate – and two days ago was led it to its crucial phase, which is expressed in this journey. "Go" – consider it a bitter dovolstvo, then sazna that was impossible, unacceptable not to run. In the age of Spiridonov it could be primiri – although nablizhavashe sixty years, his body was still faces and firmly, in orloviya hishtnite nose and eyes of osare his party had any pirate beauty. But he was the father of Maria and her smushtavashe. What prokleto situation! …

Zara think bleak on monetary matters at home and sazna suddenly that there was another issue. Debts of her father were older catastrophic, a pension and its recent sale of jewellery only moved to meet the needs of its elegant girl in summer. She was lost and hope to marry for a decent young man and has long obrashtashe their eyes to other opportunities. Under decent man she understood rich and happy man, deprived of puritanskata ogranichenost of small burzhoaziya. But these men were recently poumneli significant and predpochitaha required to make girls from bedniya haylayf Lovers instead of their wives.

Коментари

 1. encrypt #
  9 май 2008 @ 21:40

  funny.
  Но добро начало все пак… :D

 2. illa #
  9 май 2008 @ 22:11

  Оня ден го пробвах. От английски на български. Превежда ужасно. И какво от това? Или от Google ще го оправят, или някой друг ще направи това. Или всички ще научим английски до степен, че да не е нужно да се оправя ))

 3. 9 май 2008 @ 23:27

  прилича на обикновения младежки говор тези дни

 4. 10 май 2008 @ 2:15

  хляба на преводачите, той да е жив! а както казва една от куклите на Джеф Дънам: „as for all my mexican brothers ans sister – you learn english mother f*ckerz!“

 5. 11 май 2008 @ 15:25

  Похвално е, че са се сетили да направят преводачка и за/към български език, но защо ли се подсещам за:

  I am българче. Обичам
  наште mountains зелени.
  Българче да се наричам –
  it is firstly joy for мене.

  I am българче. From Кричим.
  Днес I live in South Dacota.
  Тук my mother and my чичо
  правят money в business готин.

  С ТIR-а чичов отпътувах
  на петнайсет, сиреч – fifteen.
  Моят чичо с girls търгува,
  mother бачка в клуб for strip-tease.

  But I българче оставам,
  по душа, сърце and body.
  Never няма да забравя
  brothers Кирил и Методи.

  My народ is very древен!
  My народ is very твърд!
  I am българче. For ever.
  Чак до finish of a world.

 6. r #
  11 май 2008 @ 16:52

  ебати тъпотията, копеле

 7. 11 май 2008 @ 17:26

  Нали ?! Има върху какво да се поработи. :)

 8. 12 май 2008 @ 15:44

  gache his birth so цепи мрака:)))

 9. tekumse #
  12 май 2008 @ 18:03

  Google рулира: „zagorski voting have copper“!

  Я да видим кой ще познае от къде е това

 10. dragi mi smehurko #
  13 май 2008 @ 19:54

  не мисля, че трябва да се реагира толкова остро. похвален е опита и желанието, разбира се. вземете направете вие по-хубаво, като можете. критици…

 11. asnklv #
  15 май 2008 @ 7:38

  в английската така се прави превода…поне преди 10-на годинки :)

 12. 19 май 2008 @ 22:15

  мене Зара много ме кефи и поне не се самоуби като Ирина, която още повече ме кефи, Зара се чукше с американците. хохо, май съвсем превъртях:)

 13. mimi868 #
  8 юли 2010 @ 13:32

  Не си правете такива шеги,уважавайте булгарското у себе си,че от такива като вас DZEN,преводите са на такова ниво.Подобре помогнете с нещо-за по добър превод.Не оплювайте такова стихотворение, като АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ от такъв велик български автор.Това няма нищо общо с превода в GOOGLE.Важно е ,че са направили нещо по въпроса и съм сигурна,че ще се усъвършенства превода

Кажете нещо

Може да ползвате лек HTML. Email адресът ви остава скрит.

Абонирайте се за коментари през RSS