Изх.№ Ц-03-2253/16.12.2005 г.

ДО

Г-Н ЕЛЕНКО ЕЛЕНКОВ
ГР. СОФИЯ

Относно: Постъпила жалба по повод рекламна кампания на “БТК Мобайл” ЕООД /”Вивател”/ с рекламно лого: “Всички говорят безплатно с Вивател”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕЛЕНКОВ,

По повод постъпила Ваша жалба в Комисията по търговия и защита на потребителите /КТЗП/, Ви уведомявам, че наши експерти извършват текущ мониторинг на рекламната кампания на “БТК Мобайл” ЕООД с рекламно лого “Всички говорят безплатно с Вивател”. До изтичането на рекламирания период, за който се твърди, че стойността на всяка изговорена минута, всеки изпратен SMS или MMS ще бъде възстановена, а именно 07.01.2006 г. не може да се счита, че рекламата е заблуждаваща, тъй като не са налице доказателства за нарушени икономически интереси на потребителите. След изтичането на този период, ако не бъдат спазени обещанията в рекламите, КТЗП ще ангажира административно – наказателна отговорност за заблуждаваща реклама на рекламодателя “БТК Мобайл” ЕООД на основание чл. 29, ал. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 и ал.2 от Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия.

Благодарим Ви за сигнала и се надяваме и в други случаи да Ви бъдем полезни.

С уважение,
ЕЛЕНА ШАЛВАРДЖИЕВА
Директор на Дирекция “Защита на икономическите
интереси на потребителите”

Коментари

Тук не може да се коментира.